Các nghiên cứu về bắt nạt trực tuyến
 Các nghiên cứu về bắt nạt.

Các nghiên cứu về bắt nạt

  1.    Trần Văn Công, Bahr Weiss, Nguyễn Văn Lượt, Nguyễn Bá Đạt, Nguyễn Phương Hồng Ngọc (in press), Xây dựng khái niệm và đặc điểm của bắt nạt trực tuyến ở học sinh Việt Nam. 

2.      Trần Văn Công, Nguyễn Quỳnh Chi (in press), Nhận thức của giáo viên, phụ huynh và học sinh về hiện tượng bắt nạt trực tuyến.

3.      Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Trần Văn Công (2017), Mối quan hệ giữa việc sử dụng internet và nguy cơ bị bắt nạt trực tuyến ở học sinh, Tạp chí Tâm lý học, (7),  tr.63 – 74. ISSN 1859-0098.

4.      Nguyễn Phương Hồng Ngọc (2017), Tổng quan nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ đối với bắt nạt trực tuyến ở thanh thiếu niên, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Giải pháp phát triển công tác xã hội trong trường học ở Việt Nam, NXB Lao động – xã hội, tr.141-153. ISBN: 978-604-65-3187-6.

5.      Trần Văn Công, Nguyễn Thị Hoài Phương (2018), Mối quan hệ giữa chất lượng tình bạn và bắt nạt trực tuyến ở học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 60 (4).

6.      Trần Văn Công, Trần Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quỳnh Chi, Trần Ngọc Thúy Anh (2017), Nhu cầu của học sinh trung học phổ thông về giáo dục an toàn mạng internet và một số giải pháp cho gia đình và nhà trường. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ 2 “Tâm lý học, giáo dục học với tình yêu, hôn nhân và gia đình”. NXB Thông tin và truyền thông. Trang 199-210. ISBN: 978-604-80-2663-9.

7.      Trần Văn Công (2017), Thực trạng bắt nạt ở học sinh Việt Nam, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 3, tập 4, trang 465-479.

8.      Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Trần Văn Công (2016), Hậu quả của bắt nạt trực tuyến ở học sinh trung học phổ thông, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Sang chấn tâm lý và các hoạt động trợ giúp, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, tr.51-63. ISBN: 978-604-62-6694-5.

9.      Nguyễn Thị Thắm, Trần Văn Công (2016), Chiến lược ứng phó của học sinh trung học phổ thông khi bị bắt nạt. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế tâm lý học học đường lần thứ 5 – Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam, NXB Thông tin và truyền thông, ISBN: 978-604-80-1967-9, 673-680.

10. Trần Văn Công, Lương Thị Ngọc Lan (2016), Thái độ của phụ huynh trước việc con bị bắt nạt. Kỷ yếu hội thảo Phòng chống bạo lực học đường trong bối cảnh hiện nay-Thực trạng và giải pháp, NXB ĐHQGHN, ISBN: 978-604-62-5842-1, 273-279.

11. Trần Văn Công, Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Ngô Thùy Dương, Nguyễn Thị Thắm (2015), Chiến lược ứng phó của học sinh với bắt nạt trực tuyến. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 31, số 3, trang 11-24. ISSN 0866-8612.

12. Trần Văn Công, Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Ngô Thùy Dương, Nguyễn Thị Thắm (2015), Xây dựng thang đo bắt nạt trực tuyến cho học sinh Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc lần thứ V, NXB Giáo dục, tr.537-548, ISBN: 978-604-0-07475-1.

13. Trần Văn Công, Bahr Weiss, David Cole (2014). Xây dựng thang đo nạn nhân bắt nạt cho trẻ em Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Sức khỏe tâm thần trong trường học”. NXB ĐHQG TP. HCM. ISBN: 978-604-73-2638-9. Trang 228-247.

14. Tran, C.V., Cole, D. A., & Weiss, B. (2012). Testing reciprocal longitudinal relations between peer victimization and depressive symptoms in young adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 41(3), 353–360.Testing reciprocal longitudinal relations between peer victimization and depressive symptoms in young adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 41(3), 353–360.

15. Bilsky, Sarah A.; Cole, David A.; Dukewich, Tammy L.; Martin, Nina C.; Sinclair, Keneisha R.; Tran, Cong V.; Roeder, Kathryn M.; Felton, Julia W.; Tilghman-Osborne, Carlos; Weitlauf, Amy S.; Maxwell, Melissa A. (2013). Does supportive parenting mitigate the longitudinal effects of peer victimization on depressive thoughts and symptoms in children? Journal of Abnormal Psychology, Vol 122(2), May 2013, 406-419. Does supportive parenting mitigate the longitudinal effects of peer victimization on depressive thoughts and symptoms in children? Journal of Abnormal Psychology, Vol 122(2), May 2013, 406-419. doi: 10.1037/a0032501

16. Trần Văn Công, Bahr Weiss, David Cole (2009). Bị bắt nạt bởi bạn cùng lứa và mối liên hệ với nhận thức bản thân, trầm cảm ở học sinh phổ thông. Tạp chí Tâm lý học, 128, 50-59.